Reklam
Reklam

Birbiriyle karıştırılmaması gereken kimyasal maddeler

Kimyasallar Karışmaması Gereken Kimyasallar Aktif karbon Kalsiyum hipoklorit, oksitleyici maddeler Alkali metaller Su, karbontetraklorür, halojenli alkanlar, karbondioksit, halojenler Amonyak Cıva (örneğin mnometre içerisinde), klor, iyot, brom, kalsiyum hipoklorit, hidroflorik asit Amonyum nitrat Toz halinde metaller, yanıcı sıvılar, kükürt, kloratlar, tüm asitler, nitritler, kükürt, ince tanecikli organik veya yanıcı başka maddeler Anilin Hidrojen peroksit, nitrik asit Asetik asit Kromik asit, nitrik asit, hidroksilli bileşikler, etilen glikol, perklorik asit, peroksitler, permanganatlar Asetilen Flor, klor, brom, bakır, cıva, gümüş Aseton Derişik nitrik asit, derişik sülfürik asit Azid Asitler Bakır Asetilen, hidrojen peroksit Brom Amonyak, asetilen, butan ve diğer petrol gazları, turpentin, benzen Cıva Asetilen, amonyak, fulminik asit Flor Bütün maddeler Fosfor (beyaz) Hava, oksijen, indirgen maddeler, alkaliler Gümüş Asetilen, okzalik asit, tartarik asit, amonyum bileşikleri, fulminik asit Hidroflorik asit Amonyak Hidrojen peroksit Bakır, krom, demir, metal ve metal tuzları, yanıcı sıvılar, anilin, nitrometan, alkoller, aseton, organik bileşikler Hidrojen sülfit Nitrik asit, yükseltgen maddeler Hidrokarbonlar Flor, klor, brom, kromik asit, sodyum peroksit Hidrosiyanik asit Nitrik asit, alkaliler İyot Asetilen, amonyak, hidrojen Kalsiyum oksit Su Klor Amonyak, asetilen, bütan ve diğer petrol gazları, turpentin Kloratlar Amonyum tuzları, asitler, metal tozlar, sülfür, ince tanecikli organik veya yanıcı maddeler Kromik asit ve krom Asetik asit, naftalin, kamfer, gliserin, bazı alkoller, yanıcı sıvılar, petrol benzini Kükürtlü hidrojen Nitrik asit, oksidan gazlar Nitratlar Sülfürik asit Nitrik asit Asetik asit, anilin, kromik asit, hidrosyanik asit, hidrojen sülfit, yanıcı sıvılar ve gazlar, bakır, ağır metaller Oksijen Yağlar, gres, hidrojen, yanıcı sıvılar, yanıcı katılar ve yanıcı gazlar Okzalik asit Gümüş, cıva Perklorik asit Asetik anhidrit, bizmut ve bileşikleri, alkoller, kağıt, tahta, yağ Peroksitler Asitler Potasyum Karbon tetraklorür, karbondioksit, su Potasyum permanganat Gliserin, etilen glikol, benzaldehit, sülfürik asit Selenitler İndirgen maddeler Sodyum peroksit Etil ve metil alkol, glasiyal asetik asit, asetik anhidrit, benzaldehit, karbon disülfür, gliserin, etilen glikol, etilen asetat, metil asetat, furfural Sodyum nitrit Amonyum nitrat, diğer amonyum tuzları Sülfürik asit Kloratlar, perkloratlar, permanganatlar Yanıcı sıvılar Amonyum nitrat, kromik asit, hidrojen peroksit, nitrik asit, halojenler, sodyum peroksit, diğer yükseltgen maddeler ATIK KABI ETİKETİ ATIK ÇEŞİDİ A Halojen içermeyen organik çözgen ve çözeltiler B Halojenli organik çözgen ve çözeltiler C Katı atıklar D Tuz çözeltileri E Zehirli inorganik atıklar, ağır metal tuzları ve bunların çözeltileri F Zehirli yanıcı bileşikler G Cıva ve inorganik cıva tuzları   Geri kazanabilir metal tuzları atıkları

Birbiriyle karıştırılmaması gereken kimyasal maddeler
Birbiriyle karıştırılmaması gereken kimyasal maddeler
Bu içerik 12 kez okundu.
Reklam

Kimyasallar Karışmaması Gereken Kimyasallar Aktif karbon Kalsiyum hipoklorit, oksitleyici maddeler Alkali metaller Su, karbontetraklorür, halojenli alkanlar, karbondioksit, halojenler Amonyak Cıva (örneğin mnometre içerisinde), klor, iyot, brom, kalsiyum hipoklorit, hidroflorik asit Amonyum nitrat Toz halinde metaller, yanıcı sıvılar, kükürt, kloratlar, tüm asitler, nitritler, kükürt, ince tanecikli organik veya yanıcı başka maddeler Anilin Hidrojen peroksit, nitrik asit Asetik asit Kromik asit, nitrik asit, hidroksilli bileşikler, etilen glikol, perklorik asit, peroksitler, permanganatlar Asetilen Flor, klor, brom, bakır, cıva, gümüş Aseton Derişik nitrik asit, derişik sülfürik asit Azid Asitler Bakır Asetilen, hidrojen peroksit Brom Amonyak, asetilen, butan ve diğer petrol gazları, turpentin, benzen Cıva Asetilen, amonyak, fulminik asit Flor Bütün maddeler Fosfor (beyaz) Hava, oksijen, indirgen maddeler, alkaliler Gümüş Asetilen, okzalik asit, tartarik asit, amonyum bileşikleri, fulminik asit Hidroflorik asit Amonyak Hidrojen peroksit Bakır, krom, demir, metal ve metal tuzları, yanıcı sıvılar, anilin, nitrometan, alkoller, aseton, organik bileşikler Hidrojen sülfit Nitrik asit, yükseltgen maddeler Hidrokarbonlar Flor, klor, brom, kromik asit, sodyum peroksit Hidrosiyanik asit Nitrik asit, alkaliler İyot Asetilen, amonyak, hidrojen Kalsiyum oksit Su Klor Amonyak, asetilen, bütan ve diğer petrol gazları, turpentin Kloratlar Amonyum tuzları, asitler, metal tozlar, sülfür, ince tanecikli organik veya yanıcı maddeler Kromik asit ve krom Asetik asit, naftalin, kamfer, gliserin, bazı alkoller, yanıcı sıvılar, petrol benzini Kükürtlü hidrojen Nitrik asit, oksidan gazlar Nitratlar Sülfürik asit Nitrik asit Asetik asit, anilin, kromik asit, hidrosyanik asit, hidrojen sülfit, yanıcı sıvılar ve gazlar, bakır, ağır metaller Oksijen Yağlar, gres, hidrojen, yanıcı sıvılar, yanıcı katılar ve yanıcı gazlar Okzalik asit Gümüş, cıva Perklorik asit Asetik anhidrit, bizmut ve bileşikleri, alkoller, kağıt, tahta, yağ Peroksitler Asitler Potasyum Karbon tetraklorür, karbondioksit, su Potasyum permanganat Gliserin, etilen glikol, benzaldehit, sülfürik asit Selenitler İndirgen maddeler Sodyum peroksit Etil ve metil alkol, glasiyal asetik asit, asetik anhidrit, benzaldehit, karbon disülfür, gliserin, etilen glikol, etilen asetat, metil asetat, furfural Sodyum nitrit Amonyum nitrat, diğer amonyum tuzları Sülfürik asit Kloratlar, perkloratlar, permanganatlar Yanıcı sıvılar Amonyum nitrat, kromik asit, hidrojen peroksit, nitrik asit, halojenler, sodyum peroksit, diğer yükseltgen maddeler ATIK KABI ETİKETİ ATIK ÇEŞİDİ A Halojen içermeyen organik çözgen ve çözeltiler B Halojenli organik çözgen ve çözeltiler C Katı atıklar D Tuz çözeltileri E Zehirli inorganik atıklar, ağır metal tuzları ve bunların çözeltileri F Zehirli yanıcı bileşikler G Cıva ve inorganik cıva tuzları   Geri kazanabilir metal tuzları atıkları. Her metal tuzu atığı ayrı kapta toplanmalıdır

İnorganik katılar

ATIK ÖZELLIĞINE GÖRE UYGULANMASI GEREKEN İŞLEMELER   ATIK ÇEŞİDİ ATMA ÖNCESİ İŞLEM KONTROL İŞLEMİ ATIK KABI ETİKETİ ATIK KABI ÖZELLİĞİ Kontamine olmuş halojen içermeyen organik çözeltiler   A Yüksek yoğunluklu polietilen kap (HDPE), en fazla 10 L hacimde olmalıdır. Halojenli organik çözeltiler B Alüminyum ve paslanmaz çelik kaplar kullanılmamalıdır. Genel olarak tepkimeye girmeyen organik reaktifler A Genel olarak tepkimeye girmeyen halojenli organik reaktifler   B   Katı atıklar   C Plastik torba ve uygun orijinal karton kaplar. Cam malzemeler ayrı kutular kullanılmalıdır. Organik asitlerin sulu çözeltileri Sodyum bikarbonat (M106323) veya sodyum hidroksit (M106462) ile nötralizasyon yapılır. İndikatör şeritleri ile pH kontrölü (M109535)   D Aromatik karboksilik asitler Seyreltik hidroklorik asit (M100312) ile çöktürme yapılı Tortu: C, Süzüntü: D   Organik bazlar ve aminler Seyreltik hidroklorik asit (M100312) veya Sülfürik asit (M100716) ile nötralizasyon yapılır. İndikatör şeritleri ile pH kontrolü (M109535)   A veya B   Nitriller ve merkaptanlar Sodyum hipoklorit çözeltisi (M105614) ile birkaç saat süreyle karıştırılarak oksitlendirilir, oksitleyici maddenin kalan kısmı sodyum tiyosülfat(M106513) ile nötralisazyon yapılır.   Organik faz: A, Sulu faz: B   Suda çözünen aldehitler Seyreltik sodyum hidrojen sülfat (M806356) ile reaksiyona sokularak bisülfite dönüşüm sağlanır. A veya B   Organik bir çözgende çözünmüş organo-metalik bileşikler Çeker ocakta n-bütanol (M806356) içerisinde damla damla ilave edilir ve gaz çıkışının tamamlanması beklenir. 1 saat daha karıştırılmaya devam edilir ve üzerine fazlaca su ilave edilir.   Organik faz: A, Sulu faz: D Kanserojen, çok toksik ve zararlı bileşikler F Sağlam, sızdırmaz ve üzerinde uyarıcı etiket bulunan kaplar   Alkil sülfatlar Buzla soğutulmuş amonyak içerisine kuvvetli karıştırma işlemi yapılarak damla damla ilave edilir. İndikatör şeritleri ile pH kontrolü (M109535)   D   Organik peroksitler Prex-Test (M116206) kullanılarak tespit edilir ve demir(II)-klorür ile nötralize edilir. Organik atıklar: A veya B, Sulu çözeltiler: D   Asit halojenürler Yüksek miktarda metanol (M822283) içerisine damla damla ilave edilir, reaksiyonu hızlandırmak için birkaç damla hidroklorik asit (M100312) ilave edilebilir. Sodyum hidroksit (M105587) ile nötralize edilir.   İndikatör şeritleri ile pH kontrolü (M109535)   B ATIK ÇEŞİDİ ATMA ÖNCESİ İŞLEM KONTROL İŞLEMİ ATIK KABI ETİKETİ ATIK KABI ÖZELLİĞİ   İnorganik asitler ve anhidritler Dikkatlice karıştırılarak buzlu su içerisinde seyreltilir ve sodyum hidroksit çözeltisi (M105587) ile nötralizasyon yapılır. İndikatör stripleri ile pH kontrolü (M109535)   D   İnorganik bazlar Gerektiğinde karıştırma yapılarak suya ilave edilirler, çeker ocakta hidroklorik asit (M100312) ile nötralizasyon yapılır. İndikatör stripleri ile pH kontrolü (M109535)   D İndikatör tuzlar I İnorganik tuzların nötral çözeltileri İndikatör stripleri ile pH kontrolü (M109535) D Ağır metal tuzları ve çözeltileri E Özel üretilmiş atık kapları   Raney nikeli Sulu süspansiyon halinde hidroklorik asit (M100312) içinde çözünme oluncaya kadar ilave edilir. Raney nikeli veya süzülen çökeleği kurutulmamalıdır, aksi taktirde hava ile kendiliğinden tutuşur.   E Talyum tuzları ve sulu çözeltileri E   İnorganik selenyum bileşikleri Sulu çözelti halindeki selenyum tuzları derişik nitrik asit (M100443) ile reaksiyona sokularak elementel selenyum geri kazanılabilir. Karışıma sodyum bisülfit çözeltisi (M806356) ilave edildiğinde elementel selenyum çöker.   Bileşikler: E, Sulu faz: D Berilyum ve tuzları E İnorganik cıva Chemizorb® Hg (M112576) ile toplanılmalıdır. G   Siyanürler pH 10-11 aralığında hidrojen peroksit (M822287) ile önce siyanatlara oksitlenir, daha sonra pH 8-9 aralığında oksidantın fazlasının ilavesiyle siyanatlar karbondioksite yükseltgenir.   D   Azidler Sodyum tüyosülfatlı (M106512) ortamda iyotla (M104760) reaksiyona sokularak azota dönüştürülürler.   D İnorganik peroksitler ve oksidantlar (brom ve iyot gibi) Asidik sodyum tiyosülfat çözeltisi (M106513) ile indirgenerek zararsız hale getirilirler. D Hidrojen florür ve inorganik florür çözeltileri Kalsiyum karbonat (M102063) ile muamele edilerek kalsiyum florür şeklinde çöktürülür. Tortu: I Süzüntü: D Sıvı inorganik halojenür atıklar ve hidrolize duyarlı reakifler Buzla soğutulmuş %10’luk sodyum hidroksit çözeltisine (M105587) damla damla ilave edilerek zararsız hale getirilir.   I Kırmızı fosfor I Değerli metal atıkları H Sulu çözeltiler D Çevreye zararlı maddeler içeren deterjanlı sular D   Fosforlu bileşikler Fosforlu bileşiklerin her bir gramı için 5 ml % 50’lik sodyum hidroksit çözzeltisi (M106462) içeren 100 ml %’lik sodyum hipoklorür çözeltisi (M105614) alınır. Buzla soğutma yapılarak damla damla ilave edilerek nötralizasyon yapılır. Kalsiyum hidroksit (M102047) ilave edilir ve filtrasyon yapılır.   Tortu: I Süzüntü: D   Alkali metaller İnert bir çözgen içerisine alınır. 2-propanol (M100995) içinde damla damla karıştırılarak ilave edilir. Gaz çıkışı sona erince karışıma su ilave edilir.   D   Alüminyum alkali bileşikler İnert gaz atmosferinde petrol eteri (M100910) gibi inert bir çözgen ile seyreltilir. Üzerine önce damla damla 1 -oktanol (M100991), sonra damla damla su eklenir.   F Biyokimya laboratuvarının başlıca atıkları olan karbonhidratlar, amino asitler ve diğer sulu atıklar gibi doğal maddeler D Organik çözgenle karışım halinde: A veya B

adr Birbiriyle karıştırılmaması gereken kimyasal maddeler iş güvenliği kimyasal maddeler kimyasallarda karışım tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı tmgd tmgd blog tmgd nedir
Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
28 Eylül 2019 SRC5 Sınavı Süre Uzatımı
28 Eylül 2019 SRC5 Sınavı Süre Uzatımı
İşgüvenliğinde kast ve taksir ne demek
İşgüvenliğinde kast ve taksir ne demek